بنده در خانواده ای شش نفره در بیمارستان رازی اهواز متولد شده ام و دارای دو خواهر و یک برادر میباشم.دوره ی دبستان را درمدرسه شهید مدرس و دوره ی راهنمایی را در مدرسه شاهد صابرین گذراندم.در دبیرستان استعداد های درخشان طلایه داران نیز پذیرفته شدم و به آنجا خواهم رفت.

مقاله0